Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki działania portalu Z Gruntu Polska (zwane dalej Portalem) oraz zasady świadczonych w ich ramach usług, mając na uwadze, że celem Portalu jest łączenie ze sobą producentów rolnych z konsumentami celem dostarczania tym drugim świeżych i zdrowych płodów rolnych.

2. Firmą świadczącą usługi w ramach Portalu jest jej właściciel, zwany dalej Administratorem lub Usługodawcą, czyli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, ul. Przanowskiego 24, 01-457 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000278529.

3. Usługodawca świadczy w ramach Portalu następujące usługi:

• udostępniania klientowi aplikacji internetowej zapewniającej możliwość umieszczenia oferty płodów rolnych oraz zamawiania ich,
• przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie,

4. Z Usługodawcą można się skontaktować pod adresem e-mail biuro@zgruntupolska.pl.  


§ 2 Definicje

• Administrator – podmiot zarządzający Portalem.
• Portal – zespół systemów informatycznych, które będą dostępne do 31.12.2018 r. oraz witryna, na której można obecnie pozostawić dane kontaktowe,
• Użytkownik – osoba fizyczna, osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług Portalu, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
• Login – adres e-mail uzupełniony w momencie zgłaszania swojego zainteresowania na Portalu.
• Usługa – usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem Portalu.


  § 3 Warunki korzystania

1. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z usług Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Warunkiem korzystania z Portalu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jak również na udostępnianie swoich danych osobowych Administratorowi w związku z realizacją Usług oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem dodatkowym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Portalu, Administratora lub podmiotu trzeciego poprzez usługę Administratora.

4. Wszelkie uwagi należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Portalu lub na adres biuro@zgruntupolska.pl.


  § 4 Pozostawienie swoich danych

1. Pozostawienie swoich danych kontaktowych przez Użytkownika możliwa jest 24 godziny na dobę, przez cały rok z wyłączeniem ewentualnych przerw technicznych lub serwisowych.

2. Pozostawienie swoich danych kontaktowych polega na wypełnieniu stosownego formularza w Portalu.

3. Pozostawienie swoich danych kontaktowych wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, kodu pocztowego oraz czy jest się rolnikiem czy konsumentem. Podanie wszystkich wymienionych w niniejszym punkcie danych oraz akceptacja oświadczeń w formularzu są niezbędne.

4. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, za wyjątkiem związanych wprost z zakładaniem konta, czyli imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. O wgląd do wyżej wymienionych danych specjalnych można zgłosić się do obsługi portalu poprzez wiadomość e-mail. W szczególnych przypadkach możliwa jest ich zmiana.

5. Po zakończeniu wypełniania formularza Użytkownik może otrzymać na swój adres poczty elektronicznej e-mail kod potwierdzający w postaci hiperłącza. Wejście w hiperłącze jest w takim przypadku niezbędne w celu zakończenia procesu.

6. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:

• akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności;
• wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora zawartych w formularzu oraz ankiecie danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Portalu;
• potwierdza autentyczność danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.


  § 5 Usługi Portalu

1. Portal świadczył będzie usługi związane z łączeniem producentów rolnych oraz konsumentów. Pierwsza grupa będzie w stanie umieścić informacje o oferowanych przez nich produktach, a druga grupa będzie mogła kupić świeże, tanie płody rolne prosto od rolnika

2. Usługa obecnie nie jest dostępna, jednak zostanie uruchomiona do 31.12.2018 r.


§ 6 Cennik usług Portalu

1. Usługi Portalu są w chwili obecnej bezpłatne.
 

§ 7 Warunki techniczne świadczenia Usług

1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:

• urządzenie połączone z siecią Internet;
• przeglądarka Mozilla Firefox 3.5 (lub wyższej), Opera 9.6 (lub wyższa) Google Chrome 5.0 (lub wyższa), Safari 5.0 (lub wyższa) Microsoft Internet Explorer 9.0 (lub wyższej), lub zgodne.

2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, adres IP.

3. Optymalną i zalecaną konfiguracją jest komputer osobisty klasy PC z systemem Windows 7 (lub wyższym), wyposażony w najnowszą przeglądarkę Google Chrome.

4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub dane nie będące składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez usługę do systemu teleinformatycznego użytkownika są następujące:

• statystyki oglądalności Portalu,
• statystki Użytkowników.

 
§ 8 Dane Użytkowników i ich ochrona

1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Portalu, stanowią własność Użytkownika.

2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie właściwego wystawiania faktur, prawidłowego wypełniania deklaracji, druków, formularzy i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z dodatkowych Usług.

5. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.

6. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.

8. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
 

§ 9 Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z umożliwieniem korzystania z Usług.

2. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3. Bardziej szczegółowe zasady dotyczące prywatności Użytkowników znajdują się w polityce prywatności dostępnej na Portalu.

 
§ 10 Reklamacje Usług

1. Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 pkt.

2 Regulaminu lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 pkt. 2 Regulaminu.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

• osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
• usługę, której reklamacja dotyczy;
• zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
• okoliczności uzasadniające reklamację;
• ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

6. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji (w tym także usunięcia) treści Regulaminu i zakresu Usług.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Portalu w dowolnym czasie i zakresie, przy czym zmiana funkcjonalności nie powoduje zmiany Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.

Projekt „Z Gruntu Polska” jest systemem masowego i bezpiecznego obrotu produktami rolnictwa wspierającym sprzedaż przez małych i średnich rolników oraz lokalnych przetwórców. Rozwiązanie ma na celu skrócenie łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych i dostarczenie mieszkańcom miast zdrowych i świeżych produktów.


© 2018 Martis S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Więcej